Päästökaupan uudistuksesta ja sen vaikutuksesta CO2Eston toimintaan

Halusimme kirjoittaa avoimen blogin, koska avoimuus kuuluu kiinteänä osana CO2Eston toimintaan. Toivomme myös jatkoa hyvälle keskustelulle, jota Twitterissä jo aikaisemmin käytiin päästövähennysten aitoudesta. Olemme nyt punninneet erilaisia vaihtoehtoja, mikä on paras ja tehokkain tapa tarjota jatkossa päästövähennyspalvelua päästökauppajärjestelmän kautta. Olemme sparranneet vaihtoehtoisia toimintamalleja ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä muutamien avainasiakkaidemme kanssa.

Tuoreesta EU:n päästökauppauudistuksesta (27.2.2018) johtuen olemme joutuneet pohtimaan uudestaan liiketoimintaamme, jossa päästökauppa ja päästöoikeudet ovat olennainen osa. Tämä blogi esittelee, miten nämä helmikuun lopussa päätetyt muutokset vaikuttavat meidän päästöoikeuksien mitätöintipalveluun. Haluamme, että myös jatkossa meidän kautta ostetun päästövähennyspalvelun vaikuttavuus säilyy samalla tasolla kuin ennen päästökaupan muutoksia.

Olennaisin tekijä uudistuksessa, joka vaikuttaa meidän liiketoimintaan, liittyy ns. markkinavakausvarantoon (Market Stability Reserve, MSR).

Markkinavakausvaranto pyrkii tasapainottamaan päästöoikeuden hintaa säätelemällä päästöoikeuksien määrää markkinoilla. Markkinavakausvaranto ei itsessään vaikuta päästöoikeuksien kokonaismäärään pitkällä tähtäimellä, vaan se loiventaa esimerkiksi talouden vaihteluista aiheutuvia muutoksia oikeuksien kysynnän ja tarjonnan suhteeseen, eli hintaan. Päästökaupan perusajatukseen markkinavakausvaranto ei vaikuta. Päästöoikeuksia on edelleen käytössä rajattu määrä, ja tuo määrä vähenee ennalta sovitun mukaisesti vuosittain siten, että Euroopan päästövähennystavoite saavutetaan. Markkinavakausmekanismi siis nimensä mukaisesti luo vakaamman ja ennustettavamman päästökauppamarkkinan.

Uudistuksessa linjattiin, että vuodesta 2023 alkaen markkinavakausvarannosta saatetaan automaattisesti mitätöidä päästöoikeuksia pois tiettyjen ehtojen toteutuessa. Päästöoikeuksien mitätöinnit markkinavakausvarannosta ovat ilmaston kannalta erittäin hyvä asia, koska toimenpide vähentää päästöoikeuksien kokonaismäärää pysyvästi. Tältä osin EU alkaa tehdä samaa toimintaa, jonka me olemme aloittaneet tarjoamalla päästöoikeuksien mitätöintipalvelua CO2Eston kautta!

Koska toimintamme kulmakivenä on päästövähennysten aito lisäisyys, reagoimme päästökauppauudistukseen muuttamalla päästöoikeuksien käsittelyä järjestelmässämme. Jotta päästöoikeuksien mitätöinti CO2Eston kautta ei vähentäisi MSR:stä vuonna 2023 mitätöitävää päästöoikeuksien määrää, ostamme päästöoikeuksia pois markkinoilta kuten ennenkin, mutta jatkossa pidämme oikeudet voimassa päästöoikeustilillämme. Näin oikeudet ovat edelleen poissa päästäjien käytöstä, mutta mitätöinti ei vähennä MSR:ään siirtyvien oikeuksien määrä ja edelleen MSR:stä tehtävää mitätöintiä. Eli yhteenvetona: meidän tarjoama päästövähennyspalvelu toimii kuten ennenkin, mutta tekninen toteutus on hieman muuttunut, johtuen helmikuun lopussa voimaan astuneesta päästökauppajärjestelmän uudistuksesta.

Seuraamme jatkuvasti päästökauppajärjestelmää ja reagoimme muutoksiin myös jatkossa mikäli tarvetta. Tiedotamme mahdollisista muutoksista tämän blogin kautta.